Jalgpalliklubi FC Otepää noorliikmete sisekorraeeskiri

1. Treeningrühma vastuvõtmine
1.1. Treeningrühmas võib osaleda iga füüsiline isik alates 4 eluaastast.
1.2. Treeningrühmas osalemiseks tuleb Klubile esitada kirjalik omakäeliselt
või elektrooniliselt allkirjastatud vormikohane avaldus koos liikme ankeediga.
Alaealise eest ja nimel esitab avalduse tema vanem. Vormikohane avaldus ja
liikme ankeet on kättesaadavad siit – Dokumendid
1.3. Avaldus loetakse rahuldatuks, kui Klubi ei ole 3 (kolme) kalendripäeva
jooksul alates avalduse kättesaamisest teatanud avalduse rahuldamata
jätmisest. Avalduse rahuldamata jätmisel ei pea Klubi rahuldamata jätmist
põhjendama.

2. Treeningrühmast väljaastumine ja väljaarvamine
2.1. Isik võib sõltumata põhjusest igal ajal treeningrühmast välja astuda,
esitades Klubile kirjaliku omakäeliselt või elektrooniliselt allkirjastatud
vormikohase avalduse. Alaealise eest ja nimel esitab avalduse tema vanem.
Vormikohane avaldus on kättesaadav Klubi kodulehel.
2.2. Klubi võib isiku treeningrühmast välja arvata, kui isik on viivituses kolmel
üksteisele järgneval kuul tasumisele kuuluva treeningmaksu tasumisega või
võlgnetav summa ületab kahe kuu eest tasumisele kuuluva treeningmaksu summa,
samuti juhul, kui isik kahjustab olulisel määral Klubi vara ja/või mainet. Isikule
(alaealise korral tema vanemale) tuleb väljaarvamisest ja selle
põhjusest viivitamatult kirjalikult teatada.

3. Treeningmaksu tasumine
3.1. Treeningmaksu tasutakse Klubi poolt väljastatud arve alusel vähemalt üks
kord kuu jooksul Klubi juhatuse poolt kehtestatud määras.
3.2. Treeningmaks on püsitasu, mida tuleb tasuda ka siis, kui isik on treeningutest
puudunud, k.a suvekuudel.
3.3. Klubi võib isiku põhistatud avalduse alusel mõjuval põhjusel isiku
treeningmaksu maksmisest ajutiselt või alaliselt vabastada. Mõjuvaks
põhjuseks on eelkõige pikaajaline trauma või haigus, mis kestab rohkem kui neli
nädalat. Mõjuvaks põhjuseks loetakse ka majanduslikku rasket olukorda.
3.4. Vähekindlustatud peredele ja suurperedele on võimalik taotleda liikmemaksu-
soodustust (kirjaliku avalduse alusel).
3.5. Kui treeningrühmas osalemine lõpeb väljaastumise või väljaarvamise tõttu
pärast 20 kuupäeva, tuleb treeningmaksu tasuda kogu kuu eest, kui Klubiga ei
ole kirjalikult kokku lepitud teisiti.

4. Treeningud ja võistlused
4.1. Treeningud toimuvad vastavalt vanusele ja klubi treeningmetoodikale 1-5
korda nädalas.
4.2. Treeninguid viivad läbi vastavat treeneri kutsekvalifikatsiooni omavad treenerid.
4.3. Kõigil treeninggrupi lastel (v.a. algajate grupp esimesel treeningaastal)
on võimalus aasta jooksul osaleda nende tasemele vastavatel võistlustel ja turniiridel.
4.4. Võistlustele minnes meeskonna nimekirja kinnitatud (eelnevalt mängija või
lapsevanemaga kokku lepitud) mängija peab ootamatust loobumisest esimesel
võimalusel ette teatama.
4.5. Kalendriaasta jooksul on treeneritele ja treeningutel osalejatele ette
nähtud 28 päeva puhkust. Kaks (2) nädalat juuni-juuli perioodil ja kaks (2)
nädalat jõuluvaheajal detsember-jaanuar. Puhkused ei mõjuta treeningmaksu.

5. Eesti Noorte Meistrivõistlustele registreeritud mängijad
5.1. Kõik noormängijad, kes on MTÜ Jalgpalliklubi FC Otepää all registreeritud
ENMV-l osalevasse võistkonda, on kohustatud osalema hooaja jooksul
meistrivõistluste mängudes.
5.2. Juhul kui mängija ei saa mingil põhjusel mängudel osaleda, on lapsevanem
kohustatud teatama sellest varakult treenerile, et oleks võimalik teha
muudatusi võistkonnas.
5.3. ENMV-le registreerunud mängija liikumine ühest klubist teise on lubatud
ainult hooajavälisel ajal ning vastava kokkuleppe saavutamisel klubiga.
5.4. Muudel juhtudel toimuvad liikumised klubist klubisse EJL poolt
kehtestatud noormängijate üleminekute korra alusel.

6. Lapsevanema kohustused
6.1. Lapsevanem usaldab kõigis treeninguid ja võistlusi puudutavates otsustes
treenerit ning ei sea tema kompetentsust kahtluse alla, tekkivates küsimustes
pöördub isiklikult kas treeneri või klubi juhtkonna poole.
6.2. Lapsevanem ei sekku treeneri töösse – treeningutel ja võistlustel loobub
enda ja teiste laste juhendamisest.
6.3. Lapsevanem on vastutav selle eest, et lapsel oleks võimalik kasutada
treeningule ja ilmale vastavat riietust. Võistlustel osalemiseks peab soetama
oma vahenditega lapsele klubi poolt kinnitatud võistlusvormi. Klubi võistlusvormi
kuuluvad kollane särk, valge särk, mustad püksid ja kollased jalgpallisokid.
6.4. Treeningutel peab kandma kollast särki või valget särki või musta pusa, musti
lühikesi pükse või musti pikki dressipükse ja jalas peavad olema kollased
jalgpallisokid.Klubi sümboolikaga riideid saab tellida
www.globalsoccerstore.com/fc-otepaa-varustus 

7. Klubi kohustused
7.1. Klubi tagab kvalifitseeritud treenerid.
7.2. Klubi tagab laste turvalisuse ja õige ning eakohased treeningud.
7.3. Klubi tagab treeninguteks vajalikud tingimused.
7.4. Klubi tagab võimaluse osaleda Eesti (noorte) meistrivõistlustel ja
erinevate Klubide poolt korraldatavatel turniiridel.
7.5. Klubi tagab tasuta transpordi Eesti Meistrivõistlustel alates U11 vanuseklassist.